Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Hoe ga je om met
online communicatie?

Digitale gedragscode

De digitale gedragscode helpt ons op een goede manier om te gaan met (online) communicatiemiddelen. Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt op SKILLS vmbo.

Werksfeer

Deze gedragscode geldt voor alle leerlingen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers in de school. Deze code geldt voor gebruik van ICT-middelen en de onderlinge communicatie daarmee zowel in, als buiten, de school.

Algemeen
De school behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Zij kan het gebruik van internet toestaan, maar ook altijd weer inperken. De gebruikelijke gedragsregels, zoals de regels voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de school en dergelijke, zijn ook van toepassing op het gebruik van e-mail en andere digitale communicatie.

Gebruik door leerlingen
Leerlingen mogen gebruikmaken van internet en e-mail voor schoolwerk. Daarbij dienen zij zich te houden aan de door de school opgestelde regels en procedures. Leerlingen mogen internet alleen na toestemming van een door school aangestelde medewerker gebruiken voor privézaken, mits hierbij voldaan wordt aan de richtlijnen van deze gedragscode wat betreft acceptabel gedrag. Bij onacceptabel persoonlijk gebruik van internet wordt bijvoorbeeld gedacht aan: gokken, spelen en/of downloaden van spelletje en het bezoeken van chat-sites.

Gebruik iPad tijdens de les 
Leerlingen maken voor de lessen gebruik van de iPad. Hiervoor zijn onderstaande regels van toepassing:

 • De docent geeft aan wanneer en hoe je de laptop/iPad in de les mag gebruiken.
 • Gebruik geen grove of beledigende taal bij communicatie op de laptop/iPad.
 • Wees op de hoogte van het Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media.
 • Het maken van foto’s, video’s en geluidsopnames tijdens de les mag alleen als je toestemming hebt van de docent.
 • Alle apps zijn afgesloten behalve de apps en programma’s die de docent heeft aangegeven.
 • Behandel de laptop/iPad met zorg. Gebruik een beschermhoes.
 • Geef je wachtwoord nooit aan een ander!
 • Laad je laptop/iPad thuis op. Op school kunnen de laptops/iPads niet worden opgeladen.
 • Als je je laptop/iPad thuis bent vergeten, haal je het thuis op. De gemiste onderwijstijd wordt ingehaald.
 • Houd het aantal uren dat je de laptop/iPad gebruikt goed in de gaten. Maak thuis duidelijke afspraken over het gebruik van je laptop/iPad!!

Voor leerlingen en medewerkers geldt:

1. Het gebruik van elkaars wachtwoorden of z.g. identiteit is niet toegestaan.

2. Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet:

 • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend materiaal te bekijken/downloaden;
 • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet;
 • informatie waartoe men toegang heeft zonder toestemming te veranderen/vernietigen.

3. Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail of whatsapp/sms:

 • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;
 • dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende berichten en kettingmail berichten te verzenden of door te sturen;
 • iemand elektronisch lastig te vallen.

Indien je ongevraagd dit soort informatie aangeboden krijgt, dien je dit te melden aan je leidinggevende (medewerkers) of een medewerker (leerlingen). Je kunt ook met de vertrouwenspersoon hierover contact opnemen.

De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en een eigen vorm van beveiliging. Wachtwoorden en inlognamen zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de betrokkenen te fotograferen, te filmen of gesprekken op te nemen. Dit geldt voor alle ruimtes waar medewerkers en leerlingen verblijven. Beveiligingscamera’s zijn van deze bepalingen uitgesloten.

Beeldmateriaal website
Op de website worden alleen foto’s geplaatst met toestemming van de ouders of leerling. Deze toestemming moeten wij ieder jaar opnieuw vragen. De leerling heeft altijd het recht de foto te laten verwijderen.

Handhaving
Om deze gedragscode te handhaven en het welbevinden van leerlingen/medewerkers op de school te bevorderen, worden leerlingen/medewerkers via voorlichting gestimuleerd om deze gedragscode op een correcte manier te hanteren. Bij een redelijk vermoeden van handelen in strijd met deze gedragscode, kan de directie het gebruik van internet en e-mail controleren.

Sancties
Bij handelen in strijd met deze code, het schoolbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, worden afhankelijk van aard en ernst van de overtreding maatregelen getroffen. Hierbij gaat het ten aanzien van het personeel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen; ten aanzien van leerlingen gaat het om schorsing, overplaatsing of verwijdering. Klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van SVOK.