Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Wat extra hulp kan altijd!

Wij willen elke leerling de beste mogelijkheden bieden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ook als je wat extra hulp nodig hebt. Ons uitgebreide ondersteuningsaanbod geeft jou de kans om te groeien in dingen waar je nog moeite mee hebt. Zo werken we samen aan een sterke basis voor jouw toekomst!

Snel naar

Passend Onderwijs

Ook leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zijn welkom op onze school. Voorwaarde is wel dat wij kunnen voldoen aan de noodzakelijke begeleiding. Aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen bekijken we daarom of we een eventuele plaatsing kunnen waarmaken.

Voor advies, een toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig een arrangement bespreken we een leerling in overleg met de ouders met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team van het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland Voortgezet Onderwijs). Na plaatsing kijken we samen met de leerling en ouders hoe de ondersteuning kan worden ingevuld.

Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op: www.swvvomk.nl.

Uitgebreid ondersteuningsaanbod

Wij zijn trots op ons uitgebreide ondersteuningsaanbod, zodat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen. Wij bieden bijvoorbeeld hulp en begeleiding bij rekenen, taal, studievaardigheden of op sociaal-emotioneel vlak.

Er zijn bij ons verschillende interne trajecten mogelijk:

 • Basisondersteuning die direct bij de start van het schooljaar wordt ingezet, omdat de behoefte bekend is of basisondersteuning die gedurende het schooljaar wordt ingezet;
 • Basisplus-ondersteuning of extra ondersteuning die gedurende het schooljaar door het Kernteam kan worden ingezet. Deze aanmelding gaat via de zorgcoördinator of mentor.

Welke ondersteuning bieden we zoal?

 • Huiswerkbegeleiding voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het maken van hun huiswerk. Wij werken hiervoor samen met NUL251 dat onderdeel is van Stichting Welzijn Beverwijk.
 • Taalondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met spelling, begrijpend lezen en/of rekenen. Met het online programma Muiswerk kun je ook thuis oefenen.
 • Hulp bij dyslexie of dyscalculie door o.a. extra tijd voor taal- of rekentoetsen, mondelinge toetsen, gesproken boeken.
 • Trajectklas voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij plannen en organiseren van hun (huis)werk of een time-out nodig hebben.
 • Faalangst-reductietraining voor leerlingen die de stof wel beheersen, maar door faalangst onder hun niveau presteren.
 • Sociale vaardigheidstraining om makkelijker contact te maken en meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Emotieregulatietraining voor leerlingen waarin ze aan hun zelfvertrouwen werken om in spannende situaties rustig te kunnen blijven en een juiste manier kiezen om daarop te reageren.
 • Leerlingbegeleiding voor leerlingen die naast de mentor met iemand willen praten.

Kernteam

Als je extra ondersteuning nodig hebt bij leren, je gedrag en/of je sociaal-emotionele ontwikkeling, kan de zorgcoördinator het kernteam inschakelen. Dit team komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit de orthopedagoog/zorgcoördinator (voorzitter) en de coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-coach). De leerlingbegeleiders en de leerjaarcoördinatoren schuiven ook regelmatig aan.

Het Kernteam kijkt wat je nodig hebt, welke ondersteuning daarbij past en maakt een plan van aanpak hoe we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden, binnen of buiten school. Dit gaat altijd in overleg met jou, je ouders/verzorgers en je mentor. Zo nodig verwijst het team door.

Trajectvoorziening

Heb je voor een langere periode begeleiding nodig, dan kun je gebruikmaken van de trajectvoorziening. Wij hebben een speciale leeromgeving waar je onder begeleiding van de trajectbegeleider, mw. J. Hoekstra , ondersteuning kunt krijgen. Denk aan het leren plannen/organiseren van je werk, meer zicht krijgen op je eigen functioneren binnen en buiten de klas en het werken aan studievaardigheden.

Daarnaast verzorgt de trajectvoorziening de opvang van trajectleerlingen die tijdelijk (een) specifieke les(sen) niet bij kunnen wonen en/of dispensatie hebben voor bepaalde vak(ken). De leerdoelen stel je samen op met de trajectbegeleider, je ouders en je mentor.

In sommige situaties blijkt gedurende de schoolperiode dat wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij zullen dan, in overleg met de leerling en ouders, de leerling bespreken in het RASTT.

Kijk voor de mogelijkheden in de informatiefolder ‘Trajectvoorziening’.

Contactpersonen voor leerlingen

Onze school moet voor iedereen een veilige studie- en werkplek zijn, dus ook voor jou. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of geweld.

Als je op school of tijdens een stage wel last hebt van bijvoorbeeld pesten, agressie of machtsmisbruik, dan is het belangrijk dat je dit kunt bespreken met een contactpersoon, eigenlijk een soort vertrouwenspersoon. De contactpersonen op SKILLS vmbo zijn mw. E. Tiebie en dhr. R. Haverbus.

Het is belangrijk dat je vooral niet rond blijft lopen met je probleem. Door te zwijgen wordt er namelijk niets opgelost!

De contactpersoon…

 • is er voor jou;
 • neemt je serieus;
 • luistert naar je;
 • helpt je naar een oplossing zoeken;
 • geeft je informatie over hulpverlening;
 • kan je helpen bij het indienen van een klacht;
 • gaat vertrouwelijk met je klacht om.

Samenwerking GGD Kennemerland

Onze school werkt ook samen met een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Zij bieden zorg voor alle jongeren tot 18 jaar. Hun doel is het stimuleren van een gezonde groei, ontwikkeling en leefstijl.

De JGZ doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Bijvoorbeeld over: opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, voeding en gewicht.

De jeugdverpleegkundige heeft met alle leerlingen uit leerjaar 2 en 4 een gesprek. Hierover ontvangen jullie vooraf informatie. Daarnaast is er een spreekuur op school waar jullie terechtkunnen voor allerlei vragen rondom de gezondheid. Ook helpt hij of zij bij het terugdringen van eventueel verzuim.

Bij vragen, zorgen of problemen zijn ze op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur bereikbaar via 023-7891777 of via de mail: frontofficejgz@vrk.nl. Of kijk op:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Het doel is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Kijk hier voor meer informatie.

Wil je ook de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44