Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Wat extra hulp kan altijd!

Wij willen elke leerling de beste mogelijkheden bieden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ook als je wat extra hulp nodig hebt. Ons uitgebreide ondersteuningsaanbod geeft jou de kans om te groeien in dingen waar je nog moeite mee hebt. Zo werken we samen aan een sterke basis voor jouw toekomst!

Snel naar


Wat is passend onderwijs

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Als ouders een kind hebben aangemeld bij een school, is de school verplicht om te onderzoeken of en hoe zij zelf de gevraagde extra ondersteuning kunnen bieden. Als zij dat niet kunnen, zijn ze verplicht zelf een andere onderwijsplek te zoeken. Dit is de zorgplicht passend onderwijs die bij de schoolbesturen ligt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur.

Informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband klik hier.

Ondersteuningsaanbod

SKILLS vmbo heeft een breed ondersteuningsaanbod, waar we trots op zijn. Het ondersteuningsaanbod is er om onze leerlingen hulp en begeleiding te bieden, om zo goed mogelijk te presteren. Dit kan ondersteuning zijn bij schoolse taken, maar ook bij sociaal-emotionele en buitenschoolse hulpvragen.

Hoe werkt dat nu in de praktijk?

Als bij aanmelding al helder is dat een leerling ondersteuning nodig heeft op een bepaald gebied, dan wordt er samen met de school van herkomst, ouder(s)/verzorger(s) en leerling zorgvuldig bekeken hoe deze ondersteuning er uit moet zien. Er worden doelen opgesteld en afspraken gemaakt die op een vastgesteld moment met alle betrokkenen worden geëvalueerd. Maar het kan ook zo zijn dat gedurende de schoolloopbaan duidelijk wordt, dat een leerling een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wanneer de mentor zorgen signaleert zal hij deze bespreken met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Mochten de zorgen groter zijn dan de mentor kan oplossen, dan zal hij de situatie voorleggen aan de leerjaarcoördinator.  Als zij tot de conclusie komen dat er een vorm van ondersteuning helpend kan zijn, doen ze een aanvraag bij het ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsaanbod

Het ondersteuningsteam kan tot het volgende ondersteuningsaanbod komen:

Basisondersteuning 

De basisondersteuning is bedoeld om leerlingen zo optimaal mogelijk van het onderwijsaanbod te laten profiteren. Het is laagdrempelig en over het algemeen kortdurende ondersteuning, waar alle leerlingen gebruik van kunnen maken. Bij basisondersteuning kun je denken aan:

 • extra onderwijsondersteuning wegens specifieke behoeftes (bijvoorbeeld TOS, dyscalculie of dyslexie)
 • begeleiding bij pesten, verzuim of loopbaan
 • kortdurende trajectbegeleiding
 • begeleiding door een jongerenwerker
 • voorlichtingslessen van Halt en Brijderstichting
 • groepstrainingen gericht op sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie, faalangst en examenvrees. Voor meer info klik hier.

Extra ondersteuning

Wanneer blijkt dat basisondersteuning ontoereikend is om een leerling in zijn onderwijsbehoefte te voorzien, dan kan er gebruik gemaakt worden van de extra ondersteuning.  Extra ondersteuning wordt ingezet voor een afgebakende periode en is gericht op het schoolse functioneren. Bij extra ondersteuning wordt er altijd een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) opgesteld. Bij extra ondersteuning kun je denken aan:

 • een plaatsing in onze trajectvoorziening
 • begeleiding door een schoolmaatschappelijk werker, schoolcoach of orthopedagoog
 • een plaatsing in onze traject+ klassen

Ondersteuningsaanbod vanuit het Samenwerkingsverband 

Mocht blijken dat extra ondersteuning structureel nodig is of ontoereikend is om de leerling in zijn   ondersteuningsbehoefte te voorzien, dan zal dit voorgelegd worden aan de consulent van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen van Noord-Kennemerland. Er kunnen verschillende arrangementen vanuit het Samenwerkingsverband worden ingezet of er wordt gekozen voor een plaatsing binnen het speciaal onderwijs. Zo nodig wordt er een multidisciplinair overleg gepland, waar ook ouder(s)/verzorger(s) en leerling voor worden uitgenodigd om samen tot een passend plan te komen.

Grenzen aan ons ondersteuningsaanbod

Hoewel ons streven is om al onze leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben voor een succesvolle onderwijscarrière binnen SKILLS vmbo, zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden.
We blijven immers een reguliere vmbo-school. Wanneer de ondersteuning vanuit SKILLS vmbo ontoereikend blijkt te zijn, wordt er gezocht naar een meer passende onderwijsomgeving of wordt een aanvraag gedaan voor doorverwijzing naar het VSO.  Het samenwerkingsverband wordt in dit geval betrokken.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat minimaal uit een ondersteuningscoördinator, een leerjaarcoördinator en de trajectbegeleider. Op verzoek van het ondersteuningsteam kunnen ondersteuners van binnen de school aanschuiven. Ook kunnen ook ondersteuners vanuit ketenpartners aansluiten bij dit overleg voor advies. Dit gebeurt enkel op verzoek van het ondersteuningsteam en na toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Het ondersteuningsteam bespreekt wekelijks de nieuwe aanvragen en bekijkt welke ondersteuning passend is. Zodra dit helder is wordt het aanbod voorgelegd aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Na akkoord kan de ondersteuning worden ingezet.

Trajectvoorziening

Heb je voor een langere periode begeleiding nodig, dan kun je gebruikmaken van de trajectvoorziening. Wij hebben een speciale leeromgeving waar je onder begeleiding van de trajectbegeleider, mw. J. Hoekstra , ondersteuning kunt krijgen. Denk aan het leren plannen/organiseren van je werk, meer zicht krijgen op je eigen functioneren binnen en buiten de klas en het werken aan studievaardigheden.

Daarnaast verzorgt de trajectvoorziening de opvang van trajectleerlingen die tijdelijk (een) specifieke les(sen) niet bij kunnen wonen en/of dispensatie hebben voor bepaalde vak(ken). De leerdoelen stel je samen op met de trajectbegeleider, je ouders en je mentor.

Kijk voor de mogelijkheden in de informatiefolder ‘Trajectvoorziening’.

Vertrouwenspersonen voor leerlingen

Onze school moet voor iedereen een veilige studie- en werkplek zijn, dus ook voor jou. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of geweld.

Als je op school of tijdens een stage wel last hebt van bijvoorbeeld pesten, agressie of machtsmisbruik, dan is het belangrijk dat je dit kunt bespreken met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen op SKILLS vmbo zijn mw. E. Tiebie en dhr. R. Haverbus.

Het is belangrijk dat je vooral niet rond blijft lopen met je probleem. Door te zwijgen wordt er namelijk niets opgelost!

De vertrouwenspersoon…

 • is er voor jou;
 • neemt je serieus;
 • luistert naar je;
 • helpt je naar een oplossing zoeken;
 • geeft je informatie over hulpverlening;
 • kan je helpen bij het indienen van een klacht;
 • gaat vertrouwelijk met je klacht om.

Samenwerken

Met ouders  

Op SKILLS vmbo vinden we de samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) heel belangrijk. In principe is de mentor het eerste aanspreekpunt. Mocht er ondersteuning worden ingezet dan wordt er een contactpersoon uit het ondersteuningsteam aan toegevoegd.  Voordat er ondersteuning wordt opgestart, zal er een startgesprek gevoerd worden met leerling, ouder(s)/verzorger(s), ondersteuner en iemand van het ondersteuningsteam. Hierin wordt besproken aan welke doelen er gewerkt gaat worden, wat hiervoor wordt ingezet en op welke termijn er gezamenlijk geëvalueerd wordt.

Met ketenpartners

Om een compleet ondersteuningsaanbod te kunnen bieden, werkt SKILLS vmbo samen met enkele ketenpartners, die groepstrainingen geven of leerlingen individueel begeleiden.  Wanneer er een ketenpartner ondersteuning verzorgt voor een leerling, dan worden zij uitgenodigd voor de start- en evaluatiegesprekken. We vinden het van belang om de lijnen tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartners kort te houden.

De ketenpartners waar we op dit moment mee samenwerken zijn:

We werken planmatig en transparant. De leerling wordt hierbij gestimuleerd om op zichzelf te reflecteren. We willen de motivatie en het eigenaarschap van de leerling vergroten door niet over de leerling, maar met de leerling te praten. We hechten daarom veel waarde aan een goede samenwerking en korte lijnen met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en eventuele ondersteuners en/of hulpverleners.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Het doel is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Kijk hier voor meer informatie.

Wil je ook de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44