Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Wat spreken we met elkaar af?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school. Dat betekent dat je je veilig voelt, jezelf kunt zijn, dat je anderen respecteert zoals ze zijn en elkaars grenzen niet overschrijdt. Daarom maken we met elkaar een aantal afspraken. Deze kun je o.a. terugvinden in de schoolregels, ons sociaal veiligheidsplan en onze privacyverklaring. Maar we hebben bijvoorbeeld ook overgangsnormen en afspraken voor het aanvragen van verlof. En een route voor het indienen van een klacht. Onder 'Snel naar' vind je de belangrijkste afspraken.

Snel naar

Gebruik leerlinggegevens en privacy

SKILLS vmbo verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school staan ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om jou passend onderwijs te bieden, zodat je een diploma kunt halen.

De algemene informatie staat in je leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie, etc.). De informatie die eventueel nodig is voor je begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding). Aangezien wij deze persoonsgegevens verzamelen, houden we ons aan de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wet zorgt ervoor dat we zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en misbruik ervan voorkomen. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor je begeleiders ín de school. De gegevens uit jouw leerlingdossier en eventueel zorgdossier worden dus alleen gebruikt binnen de school.

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we met externe deskundigen in het Kernteam. Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming.

Kijk voor meer info over de AVG op: www.svok.nl

Gebruik beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom gaan we hier extra zorgvuldig mee om. Voor gebruik vragen wij vooraf toestemming aan je ouders of aan jou als je 16 jaar of ouder bent. Dit doen we per gebruik in Magister en we vragen het ieder jaar opnieuw. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Als je zelf foto’s of filmpjes maakt of deelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je klasgenootjes. Vraag dus altijd eerst om toestemming.

Kijk voor meer info op: www.svok.nl/privacy.

Doorstromen

Je stroomt door van leerjaar 1 naar 2 als je voor alle vakken op schema ligt. Heel soms is het beter als je het jaar nog eens over doet, maar dan kijken we niet alleen naar de vakken en je beoordelingen. Aan het einde van leerjaar 2 wordt gekeken of je klaar bent voor de bovenbouw en het profiel dat je gekozen hebt. Hierbij kijken we naar elk vak, zowel theorie als praktijk.

Kijk voor meer info op:

Stapelen van diploma’s vmbo

De nieuwe wettelijke regeling m.b.t. het ‘stapelen van diploma’s’ betekent dat een vmbo-leerling na het behalen van zijn diploma nog een hoger vmbo-diploma kan behalen. Dit houdt in dat een leerling op SKILLS vmbo, na het behalen van zijn basisdiploma, op kaderniveau examen mag doen indien aan de voorwaarden is voldaan, zoals beschreven in het overgangsbeleid.

Ziekmelding en verzuim

Kun je door ziekte of een andere geldige reden niet naar school komen, dan vragen wij ouder(s)/verzorger(s) dit te melden vóór 08:00 uur via 0251-241944 en ons dagelijks op de hoogte te houden van de status. Ben je op school en wil je ziek naar huis? Meld je dan af via de receptie. De receptie belt met ouder(s)/verzorger(s) voor toestemming om school te mogen verlaten. Wanneer je weer terug op school bent, lever je de (gele) verzuimkaart in bij de receptie, ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s).

Kijk voor meer info over te laat komen, ongeoorloofd verzuim, afwezigheid tijdens de les en extra verlof in de verzuimprocedure voor ouders of op deze pagina.

Heeft u een vraag aan onze receptiemedewerkers mail dan naar receptie@skillsvmbo.nl.

Klachtenroute

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), waar SKILLS vmbo een onderdeel van is, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je je als leerling, ouder of medewerker prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. In dat geval helpt deze Klachtenroute om samen met ons tot een oplossing te komen.

In de Klachtenregeling is nog meer informatie terug te vinden.

Schoolcontactpersonen

De klachtenregeling is van toepassing als een leerling, medewerker of ouder met zijn klacht niet elders terechtkan. Je kunt altijd terecht bij onze interne contactpersonen, mw. E. Tiebie en dhr. R. Haverbus of de externe vertrouwenspersoon, mw. Jutta Hoogland. Zij kunnen bijvoorbeeld advies geven hoe met een klacht om te gaan en bemiddelen tussen betrokkenen. Contactpersonen zijn er dus niet alleen voor leerlingen, maar voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces.

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar
via 0251-24 19 44 of per e-mail: info@skillsvmbo.nl.

SKILLS vmbo | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44