Skip to main content
Kennemer College beroepsgericht heet voortaan: SKILLS vmbo. Wat zijn jouw skills? Klik hier voor meer informatie

Wat te doen bij:
ziekte, verzuim en extra verlof?

Onze belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken staan in de brief verzuimprocedure voor ouders op een rij.

 

Ziekmelden
Ouders/verzorgers geven de ziekmelding van hun kind telefonisch door vóór 08.00 uur op nummer 0251-241944. Zolang uw kind ziek is, is het de bedoeling dat u iedere dag naar schoolt belt om uw kind af te melden. Is uw kind beter dan kan dit gemeld worden met een oranje briefje óf de leerling loopt langs de receptie om zichzelf beter te melden.

Leerlingen die ziek naar huis gaan, melden zich af bij de receptie. De receptie belt dan naar de ouders/verzorgers. Wanneer de leerling weer terug op school is, dan dient de verzuimkaart te worden ingeleverd bij de receptie, ondertekend door de ouders/verzorgers.

Te laat komen
Leerlingen die het eerste uur te laat komen melden zich eerst bij de receptie. Zij ontvangen van de receptie een telaatbriefje en melden zich de volgende dag 30 minuten eerder dan de start van hun les. De leerling krijgt dit te horen van de receptiemedewerkers. Ouders/verzorgers worden via de mail op de hoogte gesteld over het te laat komen van hun kind.

Te laat meldingen en absenties zullen door de mentor met de leerling worden besproken. Indien nodig zullen ouders op school worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een leerling die zich niet meldt krijgt één keer een herkansing. Mocht het hierna nogmaals niet lukken dan volgt er een gesprek met de leerjaarcoördinator en meldt de leerling zich 2 maal bij de receptie 30 minuten voor zijn/haar start les.

Regelmatig te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd verzuim. School is dan ook verplicht dit door te geven aan de Leerplichtambtenaar. Een gesprek met de Leerplichtambtenaar en zelfs een officiële melding kan het gevolg zijn van veelvuldig te laat komen.

Ongeoorloofd verzuim
Verzuim waarvoor de school geen schriftelijk bericht heeft ontvangen, wordt wettelijk gezien als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente waar een leerling woonachtig is. Van deze melding worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.

Absentie tijdens lesuren
Ouders worden, bij absentie, schriftelijk, of via de mail, op de hoogte gesteld! De mentor bespreekt wekelijks het verzuim met de leerling en maakt hiervan een aantekening in Magister. Bij veelvuldig absentie (zonder contact ouders) zullen de acties worden ondernomen zoals ook bij te laat komen staan beschreven.

Gemiste uren dienen te worden ingehaald aan het eind van de dag!

Ons uitgebreide verzuimprotocol ligt ter inzage op onze administratie. Mocht u dit willen inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via onze receptie.

Extra verlof
Extra verlof dient minimaal 6 weken van te voren worden aangevraagd. Het formulier voor het aanvragen van verlof kunt u hier downloaden of afhalen bij de receptie. Het verlof (t/m 10 dagen) wordt alleen door de directeur goedgekeurd, als het verzoek aan de regels voldoet die gesteld zijn door de Leerplichtwet. (Verlof langer dan 10 dagen ligt in handen van de Leerplicht).

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van SVOK.